Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení

Konzorcium Ústavu pre výskum srdca (hlavný partner), Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (partneri) vo výzve

OPVaV-2015/3.1/01-SORO

v rámci dopytovo-orientovaného projektu

Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení

ITMS: 26230120006

získalo nenávratný príspevok na významné vybudovanie a dobudovanie výskumnej infraštruktúry pre špičkový biomedicínsky a biotechnologický výskum.

ÚVS SAV:

  • Dobudovanie infraštruktúry pre funkčnú a štrukturálnu analýzu molekulových a bunkových faktorov kardiovaskulárnych ochorení
  • Dobudovanie infraštruktúry pre fyziologické merania funkcie srdca
  • Dobudovanie infraštruktúry pre bunkovú biológiu kardiovaskulárnych ochorení

ÚMFG SAV:

  • Vybudovanie infraštruktúry vysokorozlišovacej konfokálnej nanoskopie na princípe vyčerpania stimulovanej emisie – Stimulated emission depletion (STED)
  • Dobudovanie infraštruktúry pre bunkovú biológiu nádorových ochorení.
  • Dobudovanie infraštruktúry pre elekrofyziologické merania iónových kanálov vhodné na charakterizáciu molekulárnych dejov prebiehajúcich v nervoch a svaloch.

FChPT STU:

  • Dobudovanie infraštruktúry pre presnú taxonomickú identifikáciu medicínsky relevantných mikroorganizmov
  • Dobudovanie infraštruktúry pre bunkovú biológiu živočíchov a medicínsky relevantných mikroorganizmov.
  • Dobudovanie infraštruktúry pre sledovanie metabolómu.
  • Dobudovanie infraštruktúry pre biomedicínske biotechnológie
  OPVaV  
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“