Prof. Konstantin Loganovsky navštívil ÚMFG SAV

28.4.2016
Pri príležitosti konferencie ČERNOBYĽ 1986 – MINULOSŤ, DÔSLEDKY, VÝCHODISKÁ navštívil Bratislavu Prof. Dr. Konstantin Loganovsky z Kijeva (Ukrajina) ako hosť Ústavu pamäti národa a Slovenskej akadémie vied. Jeho návštevu inicioval a organizoval Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, priamym hostiteľom bol držiteľ štipendia SAV Dr. Dremencov. Prof. Loganovsky je vedúci Oddelenia radiačnej psychoneurológie Ústavu klinickej rádiológie Národnej akadémie lekárskych vied Ukrajiny. Je medzinárodne uznávaným odborníkom v radiačnej neuropsychiatrii. Venuje sa psychickým poruchám spôsobeným vystavením ionizujúcemu žiareniu. Celý svoj výskum zameral na štúdium dôsledkov černobyľskej jadrovej havárie. Na konferencii ČERNOBYĽ 1986 – MINULOSŤ, DÔSLEDKY, VÝCHODISKÁ predniesol prednášku “30 rokov psychologického a neuropsychiatrického ponaučenia z Černobyľu: ďalšie vyhliadky jadrovej bezpečnosti”. Okrem toho predniesol na pôde SAV prednášku “Molecular-biological basis of brain damage following exposure to the low doses of ionizing radiation”, po ktorej nasledovala obsiahla diskusia s pracovníkmi viacerých ústavov SAV a návštevy Ústavu experimentálnej endokrinológie, BMC SAV a Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Návšteva prof. Loganovského môže byť základom budúcej aktívnej spolupráce pri riešení výskumných projektov.