Oddelenia

Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie (OBE) skúma iónové kanály transportujúce vápnik v neurónoch a v srdci. V neurónoch analyzujeme reguláciu neuronálnej excitability farmakami, používanými pri liečbe psychiatrických ochorení ako napr. depresia, a zmeny excitability neurónov spôsobené negatívnymi vonkajšími vplyvmi ako napr. zápalové ochorenie, alebo pozitívnymi vplyvmi, ako fyzická aktivita. Cieľom je zistiť ich vzťah, napr. nahraditeľnosť liečiv pozitívnymi vplyvmi, alebo možnosť potlačenia negatívnych vplyvov liekmi. Ďalej pracovníci oddelenia zisťujú, ako cielené zmeny štruktúry vápnikových kanálov ovplyvňujú ich funkciu, a ako funkčné vlastnosti kanálov odrážajú ich štruktúru, so zámerom pochopiť mechanizmy regulácie aktivity iónových kanálov a jej ovplyvnenie farmakologickými látkami.

Oddelenie biochémie a cytochémie (OBC) skúma rozvoj viacliekovej rezistencie leukemických buniek a možnosti, ako tento proces ovplyvňovať. Najčastejšou príčinou viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia transportných proteínov z génovej rodiny ABC membránových transportérov. Tieto integrálne proteíny plazmatickej membrány živočíšnych buniek majú schopnosť odstraňovať cytotoxické látky z vnútrobunkového priestoru a tak ich dokážu chrániť bunky pred toxickým stresom vplyvom prostredia. V nádorových bunkách sa množstvo ABC transportérov pod vplyvom liečby niekedy nadmerne zvyšuje, čo spôsobuje zníženie účinnosti protinádorových liečiv a bráni úspešnej chemoterapii. Poznanie regulačných procesov umožní zlepšiť farmakoterapiu niektorých nádorových ochorení a tým aj ekonomiku ich liečby.