Ocenenia

20.6.2012
Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť r. 2011 bola udelená kolektívu autorov v zložení: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.,RNDr. Lucia Csaderová, PhD., RNDr. Soňa Hudecová, CSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. Mgr. Ľubomíra Lenčešová, PhD., RNDr. Karol Ondriáš, DrSc., prof. RNDr. Silvia Pastoreková,DrSc., Ing. Zdena Sulová, CSc., Marta Šírová za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa moduláciou vybraných metabolických dráh regulovaných vápnikom v nádorových bunkách. (viac…)
19.1.2007
Ocenenie za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách v budove Úradu SAV v Bratislave riaditeľovi Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Ing. Albertovi Breierovi, DrSc. v Bratislave pri príležitosti životného jubilea odovzdal podpredseda SAV Ivan Zahradník. Na malej slávnosti odovzdávania plakety sa zúčastnili prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák, predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Fedor Čiampor, člen Predsedníctva SAV Branislav Peťko a predsedníčka Vedeckej rady ÚMFG SAV doc. Oľga Križanová. (viac…)