Absolventi PhD štúdia

Zuzana Drobná (1997)
Vplyv xenobiotík na transportnú aktivitu P-glykoproteínu „multidrug“ rezistentnej bunkovej línie; Školiteľ: Albert Breier
Súčasné pracovisko: University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, United States
Peter Dočolomanský (1997)
Aplikácia enzýmového prietokového mikrokalorimetra pri sledovaní interakcií glykoenzýmov s imobilizovanými lektínmi pomocou nameraných kinetických dát; Externý školiteľ: Peter Gemeiner, Konzultant: Albert Breier
Súčasné pracovisko: komerčná sféra: Axxence Slovakia s.r.o.
Alena Vrbanová (1997)
Biošpecifické interakcie (Na++K+)-ATPázy; Externý školiteľ: Attila Ziegelhoffer, Konzultant: Albert Breier
Súčasné pracovisko: AB Clinical (živnostník – vlastník AB Clinical)
Dagmar Zbyňovská  (1997)
Metódy posudzovania hydrofóbnych vlastností proteínov; Školiteľ: Albert Breier
Súčasné pracovisko: komerčná sféra: RODAN, s.r.o.
Viera Boháčová (1997)
Sledovanie interakcií derivátov antrachinónových farbív s nukleotid-väzbovými miestami laktátdehydrogenázy a (Na++K+)-ATPázy; Školiteľ: Albert Breier
Súčasné pracovisko: samostatný vedecký pracovník, ÚMFG SAV
Katarína Vajdová (2000)
Vedný odbor: biochémia; Školiteľ: Albert Breier
Súčasné pracovisko: neznáme
Bohumil Maco (2000)
Vedný odbor: fyziológia živočíchov; Školiteľ: Branislav Uhrík
Súčasné pracovisko: Brain Mind Institute, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, CH-1015, Switzerland
Martina Lutherová (2001)
Vedný odbor: biochémia; Školiteľ: Albert Breier
Súčasné pracovisko: neznáme
Jana Kišucká (2002)
Niektoré mechanizmy podieľajúce sa na vzniku, ovplyvňovaní a regulácii multidrug rezistencie L1210/VCR buniek; Školiteľ: Albert Breier
Súčasné pracovisko: vedúca, Pfizer, New York City · Cardiovascular and Metabolic Disease Unit (CVMED RU)
Predchádzajúca pozícia: Department of Pathology, Harvard Medical School.
EL-SAGGAN, Abeer Hassan (2003)
Vedný odbor: fyziológia živočíchov; Školiteľ: Branislav Uhrik
Súčasné pracovisko: Biotechnology Research Center, New Damietta City, Egypt
Ivana Fialová (Kupsáková) (2004)
Vplyv metylxantínov na P-glykoproteínom sprostredkovanú multidrug rezistenciu bunkovej línie L1210/VCR; Konzultant: Albert Breier
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Botanický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika
Monika Barteková (2005)
Adaptácia srdca na ischémiu, vyvolaná ischémiou pečene: úloha kardioprotektívnych proteínov; Školiteľ: Albert Breier
Súčasné pracovisko: samostatný vedecký pracovník, Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava
Roderik Fiala (2005)
Niektoré aspekty mechanizmu a regulácie multidrug rezistencie nádorových tkanív; Školiteľ: Zdena Sulová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Botanický ústav SAV, Bratislava
Lenka Gibalová (2009)
Vplyv expresie P-glykoproteínu na zloženie povrchových sacharidov a apoptotickú odpoveď v bunkách L1210; Školiteľ: Zdena Sulová
Súčasné pracovisko: neznáme
Mário Šereš (2009)
Možnosť zapojenia regulačných dráh jadrových receptorov pre retinoidy a vápnikových iónov v regulácii expresie a aktivity P-glykoproteínu; Školiteľ: Zdena Sulová
Súčasné pracovisko: samostatný vedecký pracovník, ÚMFG SAV
Anna Špániková-Bertová (2009)
Bunková signalizácia podieľajúca sa na zmene odpovedi srdca voči ischémii. Úloha matrixových metaloproteináz a kaskády P13K/AT kinázy; Školiteľ: Miroslav Barančík
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, ÚMFG SAV
Lucia Messingerová (2014)
Funkcie ABC transportérov pri znižovaní účinku cytotoxických látok na leukemických bunkách; Školiteľ: Zdena Sulová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Ústav biochémie a mikrobiológie FChPT STU a Oddelenie transportných proteínov, ÚMFG SAV
Tatiana Bubenčíková (2015)
Zmeny v bunečných pochodoch spojené s nadexpresiou transportéra farmák plazmatickej membrány P-glykoproteínu v leukemických bunkách; Školiteľ: Zdena Sulová
Súčasné pracovisko: Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra
Lucia Pavlíková (2017)
Efekt tunikamycínu na glykozylačný status proteínov a stres endoplazmatického retikula v leukemických bunkách vo vzťahu k expresii P-glykoproteínu.; Školiteľ: Zdena Sulová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, ÚMFG SAV
Martina Guzyová (2017)
odbor: biochémia; Školiteľ: Albert Breier
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, FCHPT STU
Milan Hano (2017)
odbor: chémia; Školiteľ: Zdena Sulová
Súčasné pracovisko: neznáme