Ukončené projekty

Zahraničné/medzinárodné granty:

Projekt CELGENE 
Vedúci projektu: Albert Breier (Kontrakt s firmou Celgene)
Trvanie projektu: 2009 – 2014
Viaclieková rezistenia spojená s nadexpresiou P-glykoproteínu u hematologických malignancií asociovaná s následkami ožiarenia po Černobylskej katastrofe 
Program: NATO Grant PDD(CP)-(CBP.NUKR.CLG 982646)
Vedúci projektu: Albert Breier
Trvanie projektu: 2007 – 2008

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
Program: APVV-16-0439
Vedúci projektu (FChPT STU): Martin Šimkovič
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2017 – 2021
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu
Program: APVV-15-0303
Vedúci projektu (FChPT STU): Albert Breier
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2016 – 2020
Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka
Program: APVV-15-0372
Vedúci projektu (ÚEE BMC SAV): Július Brtko
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2016 – 2020
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Program: APVV-15-0641
Vedúci projektu (FÚ SAV): Peter Šiffalovič
Vedúci projektu za ÚMFG SAV: Albert Breier
Trvanie projektu: 2016 – 2020
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Program: APVV-14-0753
Vedúci projektu (CHÚ SAV): Jaroslav Katrlík
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2015 – 2019
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Program: APVV-14-0334
Vedúca projektu: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2015 – 2018
Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie
Program: APVV-0282-11
Vedúci projektu (CHÚ SAV): Ján Tkáč
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2012 – 2015
Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach
Program: APVV-0160-11
Vedúci projektu (ÚEE SAV): Július Brtko
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2012 – 2015
Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Program: APVV-0290-10
Vedúca projektu: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2011 – 2014
Nadexpresia P-glykoproteínu a s ňou spojené zmeny v spektre a v hladinách bunkových oligo- a polysacharidov
Program: APVV-0084-07
Vedúca projektu: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2008 – 2010

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu
Program: VEGA 2/0157/18
Vedúca projektu: Viera Boháčová
Trvanie projektu: 2018 – 2021
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Program: VEGA 2/0057/18
Vedúca projektu: Jana Královičová
Trvanie projektu: 2018 – 2021
Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Program: VEGA 2/0122/17
Vedúca projektu: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2017 – 2020
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu 
Program: VEGA 2/0156/16
Vedúci projektu: Mário Šereš
Trvanie projektu: 2016 – 2018
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových proteínov (2015-2018)
Program: VEGA 2/0028/15
Vedúci projektu: Albert Breier
Trvanie projektu: 2015 – 2018
Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká
Program: VEGA 2/0182/13
Vedúca projektu: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2013 – 2016
Bunkové zmeny spojené s nadexpresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Program: VEGA 2/0100/12
Vedúci projektu: Albert Breier
Trvanie projektu: 2012 – 2014
Vplyv nadexpresie P-glykoproteínu a navodenia viacliekovej rezistencie na niektoré aspekty metabolizmu 
Program: VEGA 2/0123/10
Vedúca projektu: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2010 – 2012
Zmeny leukemických buniek pozorované pri rozvoji viacliekovej rezistencie spojenej s nadexpresiou P-glykoproteínu 
Program: VEGA 2/0155/09
Vedúci projektu: Albert Breier
Trvanie projektu: 2009 – 2011