Popularizácia

 Tyždeň vedy a techniky, Bratislava

8. november 2017
V rámci  Týždňa vedy a techniky na Slovensku  sme na našom pracovisku privítali študentov vysokých (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave) ako aj stredných škôl (Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave a Gymnázium Matky Alexie v Bratislave), ktorých sme oboznámili so základnými poznatkami z oblasti regulácie srdcovej činnosti na molekulárnej úrovni (viac…)

Európska noc výskumníkov, Bratislava

29. október 2017
V rámci Európskej noci výskumníkov sme v Starej tržnici v Bratislave prezentovali vedecký stánok: „Mozog: Továreň na radosť“. Prezentujúci: Eliyahu Dremencov, Ľubica Lacinová, Bohumila Jurkovičová Tarabová, Lucia Moravčíková, Emília Kocúrová. (viac…)

 Tyždeň vedy a techniky, Bratislava

9. november 2016
V rámci  Týždňa vedy a techniky na Slovensku  sme na našom pracovisku privítali študentov Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave a študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorých sme oboznámili s teoretickými aj ako experimentálnymi aspektmi našej vedeckej práce. Naše laboratórne priestory navštívila aj skupina detí z materskej školy, ktorým sme hravou formou demonštrovali  vedecké bádanie. (viac…)

Európska noc výskumníkov, Bratislava

30. október 2016
V rámci Európskej noci výskumníkov sme v Starej tržnici v Bratislave prezentovali vedecký stánok: „Neuronálne siete v akcii“. Prezentujúci: Eliyahu Dremencov, Barbora Ďurišová, Ľubica Lacinová, Lucia Lapínová, Emília Kocúrová. (viac…)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

marec 2010, 2011, 2012, 2013, 2016
“Environmentálna etika” 
Prednáška Ľubice Lacinovej analyzovala formovanie etiky vzťahu človeka k životnému prostrediu a uviedla príklady významných osobností, ktoré formulovali hodnoty a princípy environmentálnej etiky.
marec 2010, 2011, 2012
“Iónové kanály v zdraví a chorobe” 
V prednáške Ľubice Lacinovej boli charakterizované základné typy iónových kanálov a zmeny ich funkcie spojené s rôznymi patologickými stavmi.

Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

október 2014
“Napäťovo závislé iónové kanály – vlastnosti a možnosti merania” 
Prednáška Ľubice Lacinovej bola zameraná na prehľad známych napäťovo závislých iónových kanálov, ich modulácie farmakami a spôsob, akým je možné tieto procesy merať v laboratóriu biofyziky na ÚMFG SAV.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

marec 2011, 2012, 2013
“Elektrofyziologické experimentálne metódy na výskum iónových kanálov” 
Marta Gaburjáková predniesla prednášku o moderných elektrofyziologických metódach, ktoré sa v súčasnosti využívajú na skúmanie funkčných vlastností iónových kanálov. Cieľom prednášky bola popularizácia spomínaných  metód a tým získanie záujemcov spomedzi študentov odborov Biofyzika a Biomedicínska fyzika na vypracovanie bakalárskej a diplomovej práce na našom ústave.

MENSA

júl-august 2013
“Artist or scientist? Art in the era of biotechnologies”
Ľubica Lacinová v prednáške predstavila dejiny využívania moderných biotechnológií súčasnými umelcami na EMAG (European Mensas Annual Gathering).
november 2012
“Biotechnológie a súčasné umenie“ 
Prednáška Ľubice Lacinovej predstavila dejiny využívania moderných biotechnológií súčasnými umelcami.

UNESCO

máj 2013
“Is Scientific Advice to Policy Makers Value Free?“ 
Ľubica Lacinová vystúpila na konferencii UNESCO “Conference on Emerging Ethical Issues in Science and Technology” s prednáškou, v ktorej analyzovala možné skreslenie názorov poradných orgánov hodnotovou orientáciou poradcov a možnosti minimalizácie takéhoto skreslenia.
december 2006
“Etika a bioetika vo vede a vzdelávaní”
Ľubica Lacinová vystúpila na konferencii UNESCO  s prednáškou, v ktorej sa venovala analýze možných zdrojov modernej bioetiky akceptovateľnej súčasnou spoločnosťou v rôznych filozofických a náboženských systémoch.