Mgr. Matúš Tomko, PhD.

Životopis
Zoznam publikácií

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedecký pracovník

Kvalifikácia:

2017 Mgr., biológia-informatika, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
2021 PhD., informatika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľka: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.)
temá dizertačnej práce: Computational model of synaptic plasticity in CA1 region of hippocampus

Zručnosti:

výpočtová neuroveda, výpočtové modelovanie, synaptická plasticita, hipokampus, CA1 pyramidálne bunky, programovanie v Python, Java, práca s databázami (SQL, PostgreSQL)

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV-19-0435
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo (2020 – 2024)
spoluriešiteľ, vedúca projektu: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

VEGA 2/0081/22
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom (2022 – 2025)
spoluriešiteľ, vedúca projektu: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov (2022 – 2025)
spoluriešiteľ, vedúci projektu: dr. Norbert Weiss, PhD.