APVV-0240-12

Funkčná analýza novoidentifikovaných DNA variantov v génoch zodpovedných za cystickú fibrózu a fenylketonúriu
Vedúci projektu: prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc.
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Cystická fibróza a fenylketnúria patria medzi najčastejšie závažné dedičné ochorenia v populácii Slovenska. V obidvoch prípadoch sa jedná o klasické monogénne ochorenia, kde vznik ochorenia je spôsobený niektorými mutáciami z veľkého spektra mutácií CFTR génu (cystická fibróza) alebo PAH génu (fenylketonúria). Výskyt jednotlivých typov mutácií sa líši v závislosti od populácie k populácii a doteraz bolo identifikovaných viac ako 500 rôznych mutácií v PAH géne a viac ako 1800 mutácií v CFTR géne. Molekulárnou diagnostikou boli aj v slovenskej populácií identifikované mnohé známe mutácie avšak takmer 10% v géne CFTR a 4% v géne PAH predstavujú novo identifikované varianty. Vzhľadom k tomu, že dopad a závažnosť mutácií nie je vždy zrejmý z typu zámeny amino kyselinovej sekvencie, je preto potrebné študovať dopad týchto zámen na funkciu proteínu ďalšími štúdiami. Tento projekt je zameraný na funkčnú analýzu novo identifikovaných variantov v génoch CFTR a PAH v prokaryotických a eukaryotických systémoch a tým stanoviť ich patologický potenciál pre diagnostické účely.
Kľúčové slová: cystická fibróza, CFTR, fenylketonúria, PAH
Trvanie projektu: október 2013 – december 2016