VEGA 2/0097/11

Modulácia a funkcia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov (IP3R) v neuronálnych štruktúrach pri poškodení centrálneho nervového systému (CNS)
Vedúca projektu: Michaela Pavlovičová
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava
Anotácia: Pri patologických stavoch CNS zväčša dochádza k nevratnému poškodeniu neurónu, jeho axónu. Fibrotická jazva a hromadeniu rastových inhibítorov bráni neurónu a jeho neuritom ďalej rásť a poškodenie reparovať. Zastavenie rastu neuritov je sprevádzané zmenou vápnikovej signalizácie, mení sa vnútrobunková koncentrácia vápnika [Ca2+]i. Na jej zmene sa podieľajú membránové i vnútrobunkové vápnikové transportéry ako inozitol 1,4,5-trisfosfátové receptory (IP3R). V predkladanom projekte chceme na in vitro modeli neuronálneho poškodenia definovať zmeny expresie IP3R (mRNA, proteínu) a hladiny cytosolického Ca2+ v neurónoch oproti fyziologickému stavu, ako aj pri následnej stimulácii a inhibícii rastu neuritov a korelovať ich s vyvolanými zmenami morfometrických parametrov. Cieľom predkladaného projektu je objasniť funkčné a regulačné zapojenie IP3R do procesu rastu a inhibície rastu neuritu/axónu v patologických podmienkach a objasnenie úlohy vápnikovej signalizácie v „neschopnosti“ poškodeného axónu CNS regenerovať.
Trvanie projektu: január 2011 – december 2013
Publikácie: Jaskova K, Pavlovicova M, Jurkovicova D (2012): Calcium transporters and their role in the development of neuronal disease and neuronal damage. Gen Physiol Biophys 31:375-382.
Jaskova K, Pavlovicova M, Cagalinec M, Lacinova L, Jurkovicova D (2014): TGFβ1 downregulates neurite outgrowth, expression of Ca2+ transporters, and mitochondrial dynamics of in vitro cerebellar granule cells. NeuroReport 25:340-346.