Aktuálne projekty

Zahraničné/medzinárodné granty

Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program: Bilaterálne – iné
Vedúci/a projektu: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.4.2021 – 31.3.2024

Národné granty

GLYCO4BIO – Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.7.2021 – 30.6.2025
Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.1.2021 – 31.12.2024
RENASTHERA – Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD – chronické ochorenie obličiek
Novel renal antisense therapy platform for CKD
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.8.2021 – 30.6.2025
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.1.2022 – 31.12.2025
Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Trvanie projektu: 1.7.2023 – 30.6.2027
IZOTIOVIVO – Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates\‘ and carboxylates\‘ antitumour properties – novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.7.2021 – 30.6.2025
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Trvanie projektu: 1.7.2022 – 30.6.2026
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy – long term consequencies on offspring
Program: APVV
Vedúci/a projektu: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Trvanie projektu: 1.7.2020 – 30.6.2024
Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Trvanie projektu: 1.1.2021 – 31.12.2024
Omnipotence – Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.7.2020 – 30.6.2024
Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni
A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Trvanie projektu: 1.7.2020 – 31.12.2023
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.1.2020 – 31.12.2023
Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách
Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Trvanie projektu: 1.1.2021 – 31.12.2024
Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín
The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Trvanie projektu: 1.1.2022 – 31.12.2025
Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Trvanie projektu: 1.1.2023 – 31.12.2026
Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu
​​​​​RNA structural determinant of Alus exonization
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Trvanie projektu: 1.1.2022 – 31.12.2025
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.1.2021 – 31.12.2024
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov
Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function
Program: VEGA
Vedúci/a projektu: dr. Weiss Norbert, PhD.
Trvanie projektu: 1.1.2022 – 31.12.2025
LEBRE – Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells – Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program: APVV
Vedúci/a projektu: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Anotácia:
Trvanie projektu: 1.7.2020 – 30.6.2024