ITMS 26240120008b

Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED 2)

Organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Oľga Križanová
Doba trvania: 2010-2012
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

Koordinátor: Juraj Kopáček (Virologický ústav SAV)

Partnerské organizácie:

  • Virologický ústav SAV (hlavný partner)
  • Ústav molekulárnej fyzioogie a genetiky SAV
  • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
  • Ústav experimentálnej onkológie SAV
  • Ústav molekulárnej biológie SAV
  • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
  • Univerzita Komenského

Hlavný zámer/ciele projektu:

Podporiť sieť excelentných pracovísk a dobudovať infraštruktúru na výskum molekulárnych mechanizmov ľudských ochorení a prenos nových poznatkov do medicíny. Projekt je zameraný na podporu a sieťovanie excelentných pracovísk, ktoré môžu skvalitniť výskum dobudovaním svojej infraštruktúry a zároveň majú veľký potenciál v riešení spoločného výskumného zámeru. Tento zámer má strategický hospodársky aj spoločenský význam, pretože smeruje k zlepšeniu zdravia našej populácie
prostredníctvom translácie poznatkov molekulárnej biológie do medicíny. Moderné metódy molekulárnej biológie sa dnes v zahraničí vo veľkej miere uplatňujú pri detekcii, diagnostike a terapii širokého spektra závažných ochorení, pretože dokážu poskytnúť informácie podstatné pre účinnejšiu liečbu s vyššou úspešnosťou. Tieto postupy sú zároveň ekonomicky výhodnejšie ako klasické metódy, ktoré sú časovo aj materiálne náročnejšie a pritom menej špecifické, menej spoľahlivé a sú
drahšie. U nás využitie týchto molekulárnobiologických prístupov v medicíne značne zaostáva, čo je zapríčinené hlavne absenciou translačného výskumu v tejto oblasti.

Stručná anotácia projektu:

Podpora siete excelentných pracovísk a dobudovanie infraštruktúry na výskum molekulárnych mechanizmov ľudských ochorení a prenos nových poznatkov do medicíny.