Výskumná infraštruktúra

Biochemické a molekulárno-biologické metódy: spracovávanie akútne izolovaných buniek a tkanív, kultivácia bunkových línií a buniek primárnych kultúr, analýza expresie proteínov na úrovni mRNA s využitím RT-PCR a qRT-PCR, na úrovni proteínov imunochemicky a stanovením funkčných prejavov (napr. enzýmovej aktivity), transfekcia buniek lipofekciou a elektroporáciou, UV/VIS spektrálna analýza, monitorovanie chemiluminiscenčných, fluorescenčných a rádioaktívnych signálov z planárnych povrchov

Metódy bunkovej biológie: zobrazovacie systémy využívajúce fluorescenčnú mikroskopiu, prietoková cytometria s fluorescenčnou a rezistenčnou detekciou, transmisná elektrónová mikroskopia, konfokálna mikroskopia, STED nanoskopia

Elektrofyziologické metódy: na molekulovej úrovni metódou BLM, na bunkovej úrovni metódou patch clamp, meranie fyziologickej aktivity jednotlivých neurónov in situ v živých zvieratách

Výpočtové metódy: vývoj matematických modelov, počítačové simulácie molekulových a bunkových procesov, analýza obrazu.

Viac informácií o prístrojovej infraštruktúre a jej využití sa nachádza na stránkach OBE a OBC