Významné ocenenia SAV pre Zdenu Sulovú a Alberta Breiera

V pondelok 18. decembra 2017 si prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka a podpredsedov SAV prof. Juraja Koppela a prof. Karola Marholda vyznamenania SAV 3 osobnosti.  Ing. Zdena Sulová, DrSc. si prevzala Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča. Spolu s  RNDr. Antonom Krištínom, DrSc. si doc. Ing. Albert Breier, DrSc. prevzal Medailu SAV za podporu vedy.

Ing. Zdena Sulová, DrSc. výrazne prispela k originálnym prácam, ktoré charakterizujú enzýmy zodpovedné za transglykozylačné reakcie xyloglukánu a ich úlohy pri remodelácii bunkových stien rastlín. V tomto období vznikli viaceré významné práce s bohatým citačným ohlasom. V r. 2001 prešla na ÚMFG SAV a začala študovať viacliekovú rezistenciu leukemických buniek, kde prispela k novým poznatkom o tom, že expresia markeru P-glykoproteínu je sprevádzaná výraznou remodeláciou sacharidov na povrchu bunky. Vysoké odborné kvality dokázala aj v pedagogickej praxi ako prednášajúca a školiteľka pregraduálnych a postgraduálnych študentov. Významne sa podieľala na organizácii výskumu, najprv ako vedúca laboratória, neskôr oddelenia, a v r. 2015 bola menovaná riaditeľkou ÚMFG SAV.  Aktívne sa zapájala aj do organizácie mnohých národných a medzinárodných vedeckých podujatí. Predsedníctvo SAV jej udelilo Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách.

Doc. Ing. Albert Breier, DrSc. začal po skončení vysokej školy svoju výskumnú kariéru na Centre fyziologických vied (CFV) SAV, kde sa venoval molekulárnej charakterizácii (Na+/K+)-ATPázy srdcového svalu. Na  ÚMFG SAV Albert Breier začal budovať vlastný tím, ktorého ťažiskovou problematikou sa stal výskum expresie a funkcií P-glykoproteínu a ním sprostredkovanej viacliekovej rezistencie leukemických buniek. Za zmienku stojí originálny koncept, že P-glykoproteín popri všeobecne známej funkcii transportnej pumpy hrá aj úlohu nezávislú na transportnej aktivite ako antiapoptický proteín. Súčasťou budovania jeho vedeckej kariéry bol aj ročný pobyt (1992-1993) na základe štipendia od Alberta Heritage Foundation for Medical Research v Edmontone v Kanade a trojmesačný pobyt (1995-1996) na Department of Experimental Cardiology, Max-Planck-Institute, Bad Nauheim v Nemecku. Doteraz publikoval 149 článkov v časopisoch evidovaných v databázach WoS, ktoré boli citované 847krát v časopisoch evidovaných v databázach WoS a SCOPUS. Jeho práca bola doteraz ocenená Čestnou plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách (2007) a zvolením za člena Učenej spoločnosti SAV.

Autorom textu je Stanislav Ščepán, ktorý bol prevzatý z aktualít na sav.sk. Autorom fotografií je Marcel Matiašovič.

sulova ocenenie sav

Albert Breier si preberá cenu od predsedu SAV Pavola Šajgalíka