Ponuka nových tém doktorandského štúdia

Akadamický rok 2023/2024

Študijný odbor Fyzika (program Biofyzika), FMFI UK

 

Študijný odbor Chémia (program Biochémia), FCHPT STU

  • Funkčná charakterizácia neurónov v oblastiach mozgu dôležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu / Functional characterization of neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autism-related model, školiteľka Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
  • Úloha SINE retrotranspozónov v posttranskripčnej regulácii génovej expresie / Role of SINE Retrotransposons in Posttrascriptional Regulation of Gene Expression, školiteľka Mgr. Jana Královičová, PhD.