O doktorandskom štúdiu

ÚMFG je v rámci CBv SAV schválený ako externá vzdelávacia organizácia pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania vo vedných odboroch:

  • Biológia – programy Fyziológia živočíchov, Genetika, Molekulárna biológia
  • Chémia – program Biochémia
  • Fyzika – program Biofyzika

Doktorandské štúdium prebieha pod záštitou PriF UK v Bratislave v odbore biológia a chémia, s FMFI UK v Bratislave v odbore fyzika, s FCHPT STU v Bratislave v odbore chémia a PriF UPJŠ v Košiciach v odboroch biológia a fyzika. Podrobné informácie ako aj aktuálne možnosti štúdia nájdete na stránkach fakúlt. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku. Informácie o organizácii doktorandského štúdia na SAV nájdete aj na stránke Mladí vedci SAV.