Vedecká kvalifikácia

Pracovníci ÚMFG SAV pri zvyšovaní svojej kvalifikácie  postupujú podľa platných predpisov. Predsedníčkou komisie ÚMFG SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov je prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Kritériá posudzovania vedeckej kvalifikácie, ako aj ďalšie informácie  sa nachádzajú na stránke Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov.