Projects

National

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation
Program: VEGA
Project leader: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu
Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model
Program: APVV
Project leader: Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila, PhD.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2026
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
mClicID – Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu
Program: APVV
Project leader: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027