Poslanie

Dlhodobým poslaním Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied je vytváranie podmienok pre rozvoj fyziologického výskumu. ÚMFG SAV sa venuje štúdiu molekulárnych základov elementárnych fyziologických funkcií. V súlade s tematickými prioritami programu Európskej únie Horizont 2020 a  rozvojovým zámerom SAV 2020, sa výskumné tímy ústavu zameriavajú na riešenie špecifických aspektov kardiovaskulárnych, neurologických, a onkologických ochorení. V rámci stratégie RIS3 sa ústav venuje základnému a aplikovanému výskumu špecializovanému na biomedicínu a biotechnológiu.

ÚMFG SAV rozvíja poznanie a vzdelávanie v oblasti bunkových signalizačných funkcií na úrovni membrán, iónových kanálov, transportných bielkovín a receptorov. Orientáciou výskumu na molekulárne deje je ÚMFG SAV významnou súčasťou fyziologického výskumu na Slovensku, do ktorého prináša pohľad zo základnej štrukturálnej úrovne. Tento prístup považujeme za nosný pre ďalší rozvoj ÚMFG SAV.

V súčasnosti výskumný program ÚMFG SAV zahŕňa nasledovné okruhy:

Molekulárne princípy elementárnych fyziologických funkcií – transportné systémy excitabilných tkanív; bunková architektúra vo vzťahu k transportným a energetickým funkciám bunky; interakcia xenobiotík so zdravými a neoplastickými bunkami a tkanivami

Molekulárne mechanizmy civilizačných a geneticky podmienených ochorení – úloha iónových kanálov v neurodegeneratívnych a duševných poruchách; poruchy vápnikovej signalizácie v srdcových ochoreniach; viaclieková rezistencia v neoplastických bunkách; bunkový stres v civilizačných ochoreniach