Poslanie

Dlhodobým poslaním Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i. je vytváranie podmienok pre rozvoj fyziologického výskumu. ÚMFG CBv SAV sa venuje štúdiu molekulárnych základov elementárnych fyziologických funkcií. V súlade s tematickými prioritami rámcového programu Horizont Európa a Stratégiou SAV 2030, sa výskumné tímy zameriavajú na riešenie špecifických aspektov kardiovaskulárnych, neurologických, a onkologických ochorení. V rámci stratégie RIS3 2021+ sa ÚMFG CBv SAV venuje základnému a aplikovanému výskumu špecializovanému na biomedicínu a biotechnológiu.

ÚMFG CBv SAV rozvíja poznanie a vzdelávanie v oblasti bunkových signalizačných funkcií na úrovni membrán, iónových kanálov, transportných bielkovín a receptorov. Orientáciou výskumu na molekulárne deje je ÚMFG CBv SAV významnou súčasťou fyziologického výskumu na Slovensku, do ktorého prináša pohľad zo základnej štrukturálnej úrovne. Tento prístup považujeme za nosný pre ďalší rozvoj ÚMFG CBv SAV.

V súčasnosti výskumný program ÚMFG CBv SAV zahŕňa nasledovné okruhy:

Molekulárne princípy elementárnych fyziologických funkcií – transportné systémy excitabilných tkanív; bunková architektúra vo vzťahu k transportným a energetickým funkciám bunky; interakcia xenobiotík so zdravými a neoplastickými bunkami a tkanivami

Molekulárne mechanizmy civilizačných a geneticky podmienených ochorení – úloha iónových kanálov v neurodegeneratívnych a duševných poruchách; poruchy vápnikovej signalizácie v srdcových ochoreniach; viaclieková rezistencia v neoplastických bunkách; bunkový stres v civilizačných ochoreniach