Current Projects

International

TREASURE – Materský perinatálny stres a nepriaznivé výsledky u potomstva: Optimalizácia vývoja dojčiat
Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development
Program: COST
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Annotation:
Project web page: Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development
Duration: 9.11.2023 – 8.11.2027
Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program: Bilaterálne – iné
Project leader: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Annotation:
Duration: 1.4.2021 – 31.3.2025

National

GLYCO4BIO – Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia
Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation
Program: VEGA
Project leader: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Fosforylácia ryanodínového receptora/Ca2+ kanála ako efektívny regulátor medzi-kanálovej komunikácie
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Duration: 1.1.2024 – 31.12.2027
RENASTHERA – Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD – chronické ochorenie obličiek
Novel renal antisense therapy platform for CKD
Program: APVV
Project leader: Ing. Poturnayová Alexandra, PhD.
Annotation:
Duration: 1.8.2021 – 30.6.2025
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
IZOTIOVIVO – Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates\’ and carboxylates\’ antitumour properties – novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy – long term consequencies on offspring
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Omnipotence – Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny
Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách
Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín
The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Šereš Mário, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2026
Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu
RNA structural determinant of Alus exonization
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov
Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function
Program: VEGA
Project leader: dr. Weiss Norbert, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
LEBRE – Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells – Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
RETATGZPP – Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.
Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development
Program: APVV
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027