Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV sa zameriava na štúdium molekulárnych princípov, na ktorých sú založené fyziologické a patofyziologické javy pri regulácii srdcovej kontrakcie, pri šírení nervového vzruchu a pri reakcii neoplastických buniek na chemoterapiu. Spoločným menovateľom sú procesy riadené transportom iónov a látok cez bunkové membrány.

Cieľom nášho výskumu je porozumieť regulácii transportných systémov buniek na úrovni molekúl a vo vzťahu k architektúre a energetike bunky. Snažíme sa objasniť ich funkciu v zdravom organizme, ako aj pri neurodegeneratívnych a duševných poruchách, pri srdcových ochoreniach a pri viacliekovej rezistencii neoplastických buniek.

Ústav je akreditovanou externou vzdelávacou organizáciou pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v troch vedných odboroch – Biológia, Chémia a Fyzika. Pracovníci ústavu vyučujú na viacerých fakultách Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity a vedú tu bakalárske a diplomové práce.

Pracovníci ústavu rozvíjajú širokú spoluprácu s vedeckovýskumnými pracoviskami doma a v zahraničí. V rámci grantových schém vstupujú do domácich, alebo medzinárodných výskumných konzorcií. Príkladom týchto aktivít v minulosti sú medzinárodné projekty EUGeneHeart, CONTICA a CavNET a účasť v Centre excelentnosti Biomembrány v rámci programu VVCE Agentúry pre podporu výskumu a vývoja.

 

BioMem