Publikačná činnosť

Gaburjáková, Jana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • GABURJÁKOVÁ, Jana** – GABURJÁKOVÁ, Marta**. Molecular Aspects Implicated in Dantrolene Selectivity with Respect to Ryanodine Receptor Isoforms. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 6, art. no. 5409. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24065409 (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
  • MAGYAR, Zsuzsanna E. – BAUER, Jacob – BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena – JÓNA, István – GABURJÁKOVÁ, Jana – GABURJÁKOVÁ, Marta – ALMÁSSY, János**. Eu3+ detects two functionally distinct luminal Ca2+ binding sites in ryanodine receptors. In Biophysical Journal, 2023, vol. 122, no. 17, p. 3516-3531. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 1.216 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.07.029 (VEGA č. 2/0131/20 : Štúdium vplyvu mutácií asociovaných so srdcovými arytmiami na štruktúru a funkciu ľudského ryanodínového receptora 2. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 305011X666 : Budovanie výukových a výskumných kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl) Typ: ADCA