Časopis General Physiology and Biophysics

Časopis General Physiology and Biophysics bol založený v r. 1982 a vychádza 6-krát do roka. Vydáva ho Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centra biovied v.v.i. SAV.

Časopis je indexovaný v databázach: Web of ScienceTM Core Collection, CC/Life Sciences, Science Citation Index, ISI/BIOMED, EMBASE, MEDLINE/PubMed,  SCOPUS

Šéfredaktor: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Zástupca šéfredaktora: MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.

Redakcia: Mgr. Viera Komínková, PhD., RNDr. Eva Krejčíová

Kontakt: gpb@savba.sk; www.gpb.sav.sk

Vedecké zameranie časopisu:

General Physiology and Biophysics sa zameriava na publikovanie pôvodných výsledkov výskumu v nasledovných oblastiach všeobecnej fyziológie, biofyziky a biochémie na bunkovej a molekulovej úrovni: membránová fyziológia a biofyzika  (iónové kanály, receptory, transportéry, interakcie proteínov s lipidmi, povrchové javy, modelové membrány), medzibunková a vnútrobunková signalizácia (neurotransmisia, endokrinné regulácie, druhé posly, mechanizmy sekrécie, regulačné proteíny, vápniková signalizácia, oxid dusnatý), excitabilita a kontraktilita (neurofyziológia, fyziológia hladkého, srdcového a kostrového svalu, spriahnutie excitácie s kontrakciou, motilita buniek), biofyzikálna analýza bunkových funkcií (bioenergetika, regulácia objemu, termodynamika, matematické modelovania), metabolické regulácie (enzymológia, ATPázy, rastlinný a mikrobiálny metabolizmus), bunkové aspekty farmakológie, toxikológie a patológie (interakcia receptor-liečivo, účinok liečiv a toxínov na signalizačné a regulačné funkcie, voľné radikály, peroxidácia lipidov, ischemické prekondicionovanie, vápnikový paradox), práce zamerané na metodologický a technický pokrok.