Dokumenty GMO

Práca s geneticky modifikovanými organizmami sa riadi zákonom č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení  č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z., zákona č. 100/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 448/2012 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 399/2005 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 312/2008 Z.z. a č. 86/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z.z..

Ďalšie informácie o práci s geneticky modifikovanými organizmami poskytuje RNDr. Peter Griač, CSc. (ÚBGŽ CBv).

Platné rozhodnutia

Rozhodnutie MŽP SR, Bratislava, nám. Ľ. Štúra 1, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Rozhodnutie č.: 46811,2016, 5654-2016-3,2-PPZ106       Právoplatnosť: 06.09.2016
Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 – budova B Pavilónu lekárskych vied Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky, spolu 8 miestností na 3, – 5, nadzemnom podlaží.