Dokumenty Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Rozhodnutie RÚVZ Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8

Rozhodnutie č.: PPL/1166/2016         Právoplatnosť: 06.05.2016

a) Uvedenie pracovných priestorov do prevádzky: laboratóriá, kancelárske priestory, dielenské priestory – budova B Pavilónu   lekárskych vied Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky

b) Schvaľuje PP  pre činnosti súvisiace s expozíciou nasledovnými faktormi pri práci:

  • biologickým faktorom
  • chemickým faktorom
  • karcinogénnym a mutagénnym faktorom
  • optickému  žiareniu

c) Súhlasí so skladovaním a manipuláciou s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami,

d) Súhlasí s činnosťami spojenými s manipuláciou a skladovaním karcinogénov a mutagénov kategórie 1A a 1B na pracovisku,

e) Pracovné činnosti s biologickým faktorom, chemickým faktorom, optickým žiarením sú zaradené do 2. kategórie – únosná miera zdravotného rizika

Osvedčenia na prácu s nebezpečnými faktormi:

Držitelia osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely vydané RÚVZ Bratislava Ružinovská 8:

  • OOD/2274/2016 zo dňa 26.01.2016  –  Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
  • OOD/1379/2016 zo dňa 26.01.2016  –  Mgr. Marta Gaburjaková, PhD.
  • AOP/006/02/2021 zo dňa 18.02.2021 – Ing. Helena Kavcová
  • ZOP/006/02/2021 zo dňa 18.02.2021 – RNDr. Denisa Imrichová, PhD.

Osvedčenia na prácu skenovacieho konfokálneho mikroskopu:

Pracovníci, ktorí absolvovali školenie (technik PRAGOLAB s.r.o., Ing. Martin Kopecký) zamerané na používanie a bezpečnosť práce pri používaní laserového skenovacieho konfokálneho mikroskopu Leica TCS SP8 STED 3X:

  • Mgr. Katarína Macková, PhD.  – certifikát č. 0028 -16
  • Mgr. Zuzana Nichtová, PhD.  – certifikát č. 0029 -16