Dokumenty Štátnej veterinárnej a potravinovej správy

Práca so zvieratami sa riadi  zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Európskou direktívou č. 2010/63/EU. Ďalšie informácie o práci so zvieratami poskytuje predsedníčka Etickej komisie CBv SAV: Mgr. Zuzana Bačová, PhD.  (Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC, SAV).

Platné Rozhodnutia na vykonanie pokusu vydané ŠVaPS SR, Botanická 17, Bratislava:

Číslo rozhodnutiaNázov projektuZodpovedná osobaČas trvania
3706/17-221Prenatálne a postnatálne účinky ligandov opoidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampuprof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.31.12.2020 – 30.6.2021
 3054/17-221/3Preklinické testovanie nových látok určených na liečbu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD)MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD. 1.10.2017 – 31.9.2021