ITMS 26240120008

Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED)

Organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Oľga Križanová

Doba trvania: 2009-2011

Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

Koordinátor: Juraj Kopáček (Virologický ústav SAV)

Partneri projektu:

  • Virologický ústav SAV (hlavný partner)
  • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
  • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
  • Ústav experimentálnej onkológie SAV
  • Ústav molekulárnej biológie SAV
  • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
  • Univerzita Komenského

Hlavný zámer/ciele projektu:

Vytvoriť sieť excelentných pracovísk adobudovať infraštruktúru na výskum molekulárnych mechanizmov ľudských ochorení a prenos nových poznatkov do medicíny.

Stručná anotácia projektu:

Cieľom projektu je vybudovať základnú metodickú, personálnu aj materiálnu infraštruktúru na organizovaný a koncentrovaný translačný výskum, ktorý bude zhromažďovať poznatky molekulárnejmedicíny a využívať ich na vývoj metód užitočných pre medicínsku prax. Projekt sa bude realizovať:
  • dobudovaním infraštruktúry excelentných výskumných pracovísk
  • vytvorením komplementárnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí funkčné prepojenie, umožní spätnú väzbu tematicky príbuzných laboratórií pracovísk centra a rozšíri spektrum metodických prístupov používaných u jednotlivých partnerov centra
  • dobudovaním informačno-komunikačnej technológie potrebnej na činnosť nových zariadení, uchovávanie a spracovanie dát, na personálne účely, komunikáciu partnerov a vzdelávanie.
Infraštruktúra vybudovaná v priebehu projektu bude ďalej využívaná aj po jeho ukončení.