Priamo riadené pracoviská CFV SAV

  • Oddelenie všeobecnej fyziológie – jednotka základného výskumu
  • Realizačná základňa CFV SAV – zahŕňala výskumno-vývojové laboratóriá a realizačné dielne.  pre vývoj a výrobu zariadení pre výskum a lekársku prax. Originálny prístroj na elektrofyziologické merania svalových buniek bol predaný do USA. Pozostávala z laboratórií (Biochemické laboratórium, Laboratórium monoklonálnych protilátok, Biofyzikálne laboratórium, Biomatematické laboratórium, Laboratórium elektrónovej mikroskopie, Laboratórium genetiky, Laboratórium syntézy oligonukleotidov, Laboratórium biotechnológií) a z Realizačných dielní.