Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.

Životopis
Zoznam publikacií

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika,  vedecká pracovníčka

Kvalifikácia:

2001 Bc., biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
2003  Mgr., biológia-cytológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenské republika (školiteľka: RNDr. Marta Novotová, CSc.)
2007 PhD., fyziológia živočíchov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľka: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.)

Zručnosti:

patch-clamp technika, metódy molekulárnej biológie

Granty:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

VEGA_0107_0019_DAAD VEGA 2/0107/16
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov (2016 – 2018)
spoluriešiteľka, vedúca projektu: Ľubica Lacinová