Vybrané ukončené projekty

Medzinárodné/zahraničné granty:

Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerácie T-typu vápnikových kanálov
Program: SAV-18-22
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2018 – 2020
Novel interaction partners of the Cav2.2 channel
Program: DAAD/SAV
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2016 – 2017
CavNet – L-typ vápnikových kanálov v zdraví a chorobe
Program: MRTN-CT-2006-035367
6RP-Marie Curie Research Training Network
Koordinátor projektu: Hearing Research Centre Tübingen, Eberhards-Karls-University,Tübingen,SRN
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2006 -2010
Úloha L-typu a T-typu vápnikových kanálov v neuronálnej dráždivosti 
Program: Volkswagen grant
Vedúci projektu: Prof. Franz Hofmann, Ústav farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove
Medzinárodná spoluriešiteľka: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2002 – 2004
Spriahnuté vrátkovanie vnútrobunkových Ca2+ kanálov 
Program: NIH FIRCA R03 TW 00949
Vedúci projektu: Andrew R. Marks, Columbia University, New York, NY, USA
Medzinárodní spoluriešitelia: Karol Ondriaš, Marta Gaburjáková
Trvanie projektu: 1998 – 2005

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu
Program: APVV-15-0388
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2016 – 2020
Funkčná analýza novoidentifikovaných DNA variantov v génoch zodpovedných za cystickú fibrózu a fenylketonúriu 
Program: APVV-0240-12
Vedúca projektu: Ľudevít Kadáši (BMC ÚKTV SAV)
Vedúca projektu za CBv ÚMFG SAV: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2013 – 2016
Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite
Program: APVV-0212-10
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2011 – 2014

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch
Program: VEGA 2/0090/18
Vedúca projektu: Zuzana Ševčíková Tomášková
Trvanie projektu: 2018 – 2021
Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)
Program: VEGA 2/0046/18
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
Trvanie projektu: 2018 – 2021
Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A
Program: VEGA 2/0011/18
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
Trvanie projektu: 2018 – 2020
Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy 
Program: VEGA 2/0086/17
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
Trvanie projektu: 2017 – 2019
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov
Program: VEGA 2/0107/16
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2016 – 2018
Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat 
Program: VEGA 2/0024/15
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
Trvanie projektu: 2015 – 2017
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora
Program: VEGA 2/0006/15
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
Trvanie projektu: 2015 – 2017
Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci 
Program: VEGA 2/0003/14
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
Trvanie projektu: 2014 – 2016
Princíp vrátkovania napäťovo závislých vápnikových kanálov
Program: VEGA 2/0044/13
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2013 – 2015
Kompetícia medzi Ca2+ a iným katiónom o interakčné miesto lokalizované na luminálnej doméne srdcového ryanodínového receptora a jej vplyv na reguláciu receptora
Program: VEGA 2/0102/12
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
Trvanie projektu: 2012 – 2014
Faktory determinujúce spriahnuté vrátkovanie ryanodínových receptorov v srdci
Program: VEGA 2/0033/11
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
Trvanie projektu: 2011 – 2013
Modulácia a funkcia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov (IP3R) v neuronálnych štruktúrach pri poškodení centrálneho nervového systému
Program: VEGA 2/0097/11
Vedúca projektu: Michaela Pavlovičová
Trvanie projektu: 2011 – 2013
Regulácia vrátkovania T-typu vápnikového kanála
Program: VEGA 2/0195/10
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2010 – 2012

Iné granty

Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie 
Program: Štipendium SAV
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
Trvanie projektu: 2013 – 2017
Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe
Program: KEGA 3/7389/09
Kordinátor projektu: Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika
Spoluriešiteľka: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2009 – 2011
BIOMEMBRÁNY: Horizontálny program vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v biologických a biomedicínskych odboroch
Program: Projekt ESF
Vedúci projektu: Ivan Hapala (ÚBGŽ SAV)
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2006 – 2008
Biomembrány: štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám
Program: VVCE-0064-07
Vedúci projektu: Ivan Hapala (ÚBGŽ SAV)
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Ľubica Lacinová
Trvanie projektu: 2008 – 2001