Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.

Životopis
Zoznam publikacií

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatná vedecká pracovníčka

Kvalifikácia:

1996 Mgr., biofyzika a molekulová fyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľ:  RNDr. Waldemar Ziegler, CSc.)
2003 PhD., biofyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.)
názov dizertačnej práce: Kooperatívne vrátkovanie ryanodínových receptorov izolovaných zo srdca potkana
2006 kvalifikácia IIa – samostatný vedecký pracovník, Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Zručnosti:

rekonštitúcia iónových kanálov (natívnych a rekombinovaných) do umelých lipidových membrán, izolácia bunkových membránových frakcií zo svalového tkaniva cicavcov (potkan, myš, pes, človek) a HEK buniek, Dot Blot a Western Blot technika, stereologická analýza 2D-obrázkov z elektrónovej mikroskopie, bioinformatická analýza proteínov, skúsennosti s písaním vedeckých projektov a vedeckých článkov

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV-21-0473
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria (2022 – 2026)
vedúci projektu: RNDr. Michal Cagalinec, PhD., spoluriešiteľka
APVV-20-0202
Nano-Neuro-Plast – Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat (2021 – 2025)
vedúci projektu: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc., spoluriešiteľka
APVV-19-0435
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo (2020 – 2024)
vedúca projektu: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc., spoluriešiteľka

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

VEGA 2/0018/21
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora (2021 – 2024)
vedúca projektu
VEGA 2/0008/20
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach (2020 – 2023)
vedúca projektu: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD., zástupkyňa vedúcej projektu
VEGA 2/0006/15
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora (2015 – 2017)
vedúca projektu
VEGA 2/0003/14
Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci (2014 – 2016)
zástupkyňa vedúcej projektu, vedúca projektu: Marta Gaburjáková