RNDr. Katarína Ondáčová, PhD.

Životopis
Zoznam publikácií

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika,  vedecká pracovníčka

Kvalifikácia:

2011 Mgr., molekulárna biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľka:  Mgr. Ľubomíra Lenčešová, PhD.)
2013 RNDr., fyziológia živočíchov a človeka, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľ:  RNDr. Michal Cagalinec, PhD.)
2015 PhD., fyziológia živočíchov a človeka, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľka:  doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.)

Zručnosti:

príprava primárnych kultúr potkaních cerebelárnych granulárnych buniek a hipokampálnych neurónov, kultivácia bunkových línií (HEK293, PC12, HT22, hERG, CHO); izolácia a príprava bunkových kultúr potkaních kortikálnych astrocytov a meningeálnych fibroblastov, in vitro tvorba fibrotickej jazvy; príprava akútnych rezov mozgu myší; metódy molekulárnej biológie: izolácia RNA, reverzná transkripčná polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR) a stanovovanie génovej expresie Ca2+ transportérov, imunoprecipitácia, Western blot, single a double imunofluorescencia; patch clamp – monitorovanie excitability hipokampálnych neurónov v natívnom tkanive po aplikácii farmák a  meranie elektrofyziologických parametrov buniek (primárne neuronálne kultúry, PC12, hERGs, HEK293, CHO); transfekovanie CHO buniek (skúmanie G proteínových interakcií), HEK293 (vrátkovanie CaV3 kanálov); charakterizácia zmien v mitochondriálnej dynamike (fúzia a delenie) a morfológii (dĺžka) použitím konfokálnej mikroskopie; meranie cytozolickej koncentrácie Ca2+; elektrónová mikroskopia a monitorovanie synaptických, recyklujúcich sa vezikúl

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV_15_0388 APVV-15-0388
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu  (2016 – 2020)
spoluriešiteľka, vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

VEGA_0107_0019_DAAD VEGA 2/0107/16
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov (2016 – 2018)
spoluriešiteľka, vedúca projektu: Ľubica Lacinová