APVV-0212-10

Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite

Vedúca projektu: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.

Trvanie projektu: máj 2011 – október 2014

Anotácia:

Napäťovo závislé Ca2+ kanály (NZVK) sprostredkúvajú vtok vápnika, čím riadia mnohé bunkové procesy vrátane vývoja a neuronálnej plasticity. NZVK tzv. L-typu (L-NZVK) sú cieľovou štruktúrou mnohých liečív. Známe izoformy L-NZVK (Cav1.2, Cav1.3 and Cav1.4) majú rozdielne biofyzikálne vlastnosti, takže rôznym spôsobom prispievajú k vtoku Ca2+ a bunkovej excitabilite a teda môžu rozdielne ovplyvňovať funkcie bunky. Použijeme dva štandardizované modely neurogenézy: PC12 líniu a primárnu kultúru hipokampálnych neurónov. Na výskum úlohy L-NZVK využijeme vyradenie jednotlivých proteínov metódou „gene silencing“. Optimalizáciu transfekcie siRNA spojíme s analýzou zmien štruktúry a vlastností povrchovej membrány. Meraním prúdov a akčných potenciálov metódou patch-clamp určíme zmeny excitability buniek spôsobené absenciou Cav1.2 a/alebo Cav1.3 kanálov. Aktivita L-NZVK je funkčne previazaná s aktivitou iných transportných systémov v povrchovej membráne ako Na/Ca výmeník alebo Na-K-ATPáza a s činnosťou vnútrobunkových vápnikových kanálov ako IP3 receptor. Zmeny ich expresie iných určíme metódou PCR. Zmeny v pomere expresie transportných proteínov môžu ovplyvniť architektúru bunky. Elektrónmikroskopickú analýzu použijeme na určenie zmien ultraštruktúry buniek.

Publikácie