KEGA 3/7389/09

Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe
Spoluriešiteľka: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DRSc.
Koordinujúca organizácia: Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovenská Republika
Anotácia: Bol pripravený nový predmet “Biofyzika napäťovo závislých iónových kanálov“ pre druhý a tretí stupeň vysokoškolského štúdia farmácie a boli napísané a publikované príslušné učebné texty a prezentácie prednášok v slovenčine a angličtine. Tieto texty a prednášky sú vhodné aj pre celoživotné vzdelávanie pracovníkov v rôznych odboroch farmaceutických, lekárskych, veterinárskych a prírodných vied. Poskytujú prehľad najnovších poznatkov o regulácii napäťovo závislých iónových kanálov, zmenách ich regulácie počas ochorení a mechanizmov a dôsledkov ich farmakologickej modulácie. Súčasne boli vypracované a odskúšané praktické cvičenia z elektrofyziológie a farmakológie napäťovo závislých iónových kanálov s využitím metódy patch clamp a metódy matematickej simulácie iónových prúdov a akčných potenciálov. Elektronické prezentácie prednášok sú dostupné najširšiemu publiku prostredníctvom internetu.
Trvanie projektu: január 2009 – december 2011
Publikácie: Lacinová Ľ a Uhríková D (2010): Biofyzika napäťovo závislých iónových kanálov. Bratislava, Univerzita Komenského, 62 s, ISBN 978-80-223-2889-0.
Lacinová Ľ and Uhríková D (2011): Voltage dependent ion channels in excitable membranes. Bratislava, Comenius University, p. 99, ISBN 978-80-223-3081-7.
Lacinová Ľ. a Karmažínová M (2011): Metóda patch clamp. Návod na praktické cvičenie. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava, 8 s