MRTN-CT-2006-035367

6RP-Marie Curie Research Training Network CavNET: L-typ vápnikových kanálov v zdraví a chorobe
Koordinátor projektu: Marlies Knipper
Vedúca skupiny: Ľubica Lacinová
Koordinujúca organizácia: Hearing Research Centre Tübingen, Eberhards-Karls-University, Tübingen, SRN
Anotácia: Vápnikové kanály majú unikátnu úlohu v bunkovej signalizácii, keďže sprostredkovávajú vstup vápnika do bunky cez plazmatickú membránu. Vstup vápnika vedie k zvýšeniu vnútrobunkovej koncentrácie vápnika a tým k aktivácii mnohých biologických procesov, ako napr. sekrécii v prípade neurónov a endokrinných buniek alebo k svalovej kontrakcii. Napäťovo závislé vápnikové kanály (NZVK) sa nachádzajú vo všetkých typoch excitabilnych buniek. Skladajú sa z α1 pod jednotky, ktorá tvorí vodivý pór, a niekoľkých pomocných pod jednotiek. Medzi NZVK napäťovo závislé vápnikové kanály L-typu (L-NZVK) predstavujú cieľové proteíny pre skupinu blokátorov, tzv. vápnikových antagonistov, ktoré sa často používajú pri liečení vysokého krvného tlaku a ischemickej choroby srdca. V poslednom čaše sa pozornosť vedcov sústreďuje na L-NZVK v iných ako srdcovocievnych tkanivách, kde riadia také dôležité fyziologické procesy ako je neuronálna plasticita, prenos senzorických signálov (napr. vo vnútornom uchu a v retine) alebo endokrinné funkcie (napr. v pankrease alebo nadobličkových žľazách). Výskum L-NZVK bol v ostatnom čase stimulovaný objavom, že v týchto tkanivách sú exprimované izoformy L-NZVK (Cav1.2, Cav1.3 a Cav1.4), ktoré majú rozdielne biofyzikálne vlastnosti. Z toho vyplývajú dve významné otázky: (1) do akej miery tieto izoformy prispievajú k rôznym funkciám buniek?, ( 2) keď nájdeme odpoveď na prvú otázku, umožní nám to vyvinúť‘ selektívne modulátory vápnikových kanálov na liečbu ľudských ochorení?
Trvanie projektu: december 2006 – december 2010
Obhájené práce počas trvania projektu: Anto Caro úspešne obhájil PhD. prácu: “Voltage dependent calcium channels in rodent hippocampus”  v marci 2012 (Napäťovo závislé vápnikové kanály v hipokampe potkana)
Publikácie: Tarabova B, Lacinova L, Engel J (2007): Effects of phenylalkylamines and benzothiazepines on Cav3 − mediated Ca2+ currents in neonatal mouse inner hair cells. Eur J Pharmacol 573:39-48.
Vandael D H, Marcantoni A, Mahapatra S, Caro A, Ruth P, Zuccotti A, Knipper M and Carbone E (2010): Ca(v)1.3 and BK channels for timing and regulating cell firing. Mol Neurobiol 42:185-198.
Caro A, Tarabova B, Rojo-Ruiz J, Lacinova L (2011): Nimodipine inhibits action potential firing in cultured hippocampal neurons predominantly due to block of voltage-dependent potassium channels. Gen Physiol Biophys 30: Sp. Issue 1. S44–S53.
Jurkovičová-Tarabová B, Griesemer D, Pirone A, Sinnegger-Brauns M J, Striessnig J and Friauf E (2012): Repertoire of high voltage-activated Ca2+ channels in the lateral superior olive: functional analysis in wild-type, Ca(v)1.3(-/-), and Ca(v)1.2DHP(-/-) mice. J Neurophysiol 108:365-79.