NIH FIRCA R03 TW 00949

Spriahnuté vrátkovanie vnútrobunkových Ca2+ kanálov

Vedúci projektu: Andrew R. Marks, Columbia University, New York, NY, USA

Medzinárodní spolupracovníci: Karol Ondriaš, Marta Gaburjáková

Trvanie: máj 1998 – jún 2006

Koordinujúca organizácia: Columbia University, New York, NY, USA

Anotácia:

Vedeckým cieľom projektu je získanie nových informácií o vzťahu medzi štruktúrou a funkciou vnútrobunkových Ca2+ kanálov. V posledných  rokoch boli odpublikované dôležité  výsledky v oblasti identifikácie funkčných domén iónových kanálov a pochopenia úlohy FKBP12/12.6 6 proteínu  v regulácii funkcie ryanodínového receptora (RYR), ktorý pracuje ako vnútrobunkový Ca2+ kanál. V laboratóriu prof. Marksa bolo zistené, že FKBP12/12.6 stabilizuje funkciu RYR kanála v skeletálnom ako aj srdcovom svale. Získali sa zásadné informácie o lokalizácii väzbového miesta tohto asociovaného proteínu na RYR kanáli. Jedným z kľúčových objavov prof. Marksa bol jav spriahnutého vrátkovania, ktorý sa prejavuje v skupine RYR kanálov. Aj keď táto funkčná komunikácia medzi kanálmi bola popísaná v umelých membránových systémoch, predpokladá sa, že môže zohrávať dôležitú úlohu v terminácií uvoľnenia Ca2+ z vnútrobunkových zásobníkov počas kontrakcie svalu.  Navrhnutý projekt má prehĺbiť spoluprácu medzi laboratóriami prof. Marksa (Columbia University, NY, USA) a dr. Ondriaša (Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika) najmä v oblasti expresie rekombinovaných kanálov v bunkových kultúrach a rekonštitúcie iónových kanálov v umelých membránových systémoch.

Kľúčové slová:

Ca2+ kanál,  FKBP12/12.6, génové mutácie, planárna lipidová membrana, svalová kontrakcia, ryanodín, Sf9 bunková kultúra, T lymfocyty

Ciele:

1. Charakterizovať spriahnuté vrátkovanie medzi srdcovými ryanodínovými receptormi (RYR2) metódou rekonštitúcie kanála v planárnej lipidovej membráne

2. Zistiť, či inositol -1,4,5 trisfosfátové receptory (IP3R) prejavujú spriahnuté vrátkovanie

3. Charakterizovať funkčnú úlohu spriahnutého vrátkovania medzi IP3R kanálmi v aktivácii T lymfocytov

Publikácie: