Projekt ESF

BIOMEMBRÁNY: Horizontálny program vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v biologických a biomedicínskych vedách
Koordinátor projektu: Ivan Hapala
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DRSc.
Koordinujúca organizácia: Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Anotácia: Hlavným cieľom projektu BIOMEMBRÁNY bolo zlepšiť úroveň doktorandského štúdia, ako aj ďalšieho vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov (postdoktorandov) formou špecializovaných teoretických seminárov a praktických metodických kurzov z vybraných oblastí membranológie, proteomiky a metabolomiky. Zapojili sa do nich špičkové laboratóriá a odborníci zo SAV a vysokých škôl. Navrhovaný systém sme otestovali v konkrétnych podmienkach participujúcich inštitúcii. Vydali sme študijné materiály, ktoré sa naďalej využívajú na pracoviskách SAV a vysokých školách.
Trvanie projektu: január 2006 – december 2008
Publikácie: Kolektív autorov: Gaburjáková J, Komínková V., Lacinová Ľ, Tomášková Z, Zahradníková A, Zahradníková L (2008): Kurz: Elektrofyziologické metódy monitorovania iónových kanálov. Editor: Ľubica Lacinová. Vydal Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. ISBN 978-80-970028-5-5.