VEGA 2/0033/11

Faktory determinujúce spriahnuté vrátkovanie ryanodínových receptorov v srdci
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava
Anotácia: Kontrakcia srdcových buniek sa spúšťa vtokom malého množstva Ca2+ do bunky, čo následne vyvolá otvorenie ryanodínových receptorov (RyR) a masívny výtok Ca2+ z vnútrobunkových zásob. Tento proces je regulovaný pozitívnou spätnou väzbou, pretože uvoľnený Ca2+ môže vyvolať ďalší výtok Ca2+. Aby sa zabezpečila rytmická činnosť srdca musí existovať mechanizmus terminácie výtoku Ca2+. Jeden z kandidátov je spriahnuté vrátkovanie, ktoré sa prejavuje kooperatívnym fungovaním viacerých RyR kanálov. Simultánne zatvorenie všetkých RyR kanálov vo funkčnej jednotke by narušilo pozitívnu spätnú väzbu a viedlo k zastaveniu výtoku Ca2+. Cieľom našej práce je identifikovať faktory determinujúce spriahnuté vrátkovanie RyR kanálov, čím by sme chceli prispieť k pochopeniu princípov medzi-kanálovej komunikácie. Použijeme metódu rekonštitúcie iónového kanála v planárnej lipidovej membráne, ktorá umožňuje skúmať detailné funkčné vlastnosti iónového kanála snímaním elektrického prúdu,  ktorý prechádza cez vodivý pór kanála.
Ciele: Hlavným cieľom našej práce je preskúmať do akej miery vybrané špecifické faktory determinujú spriahnuté vrátkovanie RyR kanálov v srdci. Ako hlavný experimentálny prístup využijeme metódu rekonštitúcie iónového kanála v planárnej lipidovej membráne. Táto metóda nám umožňuje skúmať detailné funkčné vlastnosti individuálnych iónových kanálov. V prvom rade sa pokúsime zvýšiť efektivitu rekonštitúcie kooperatívne vrátkujúcich RyR kanálov izolovaných zo srdca potkana. Navrhneme modifikácie izolačného protokolu na získanie srdcových mikrozómov s RyR kanálmi, aby sme zachovali fyzické spojenie medzi RyR kanálmi v  najväčšej možnej miere. Ďalej otestujeme vplyv iónovej sily roztokov, teploty roztokov a lipidného zloženia planárnych lipidových membrán na jav spriahnutého vrátkovania. Zaujíma nás, či  experimentálne dokázaný deštruktívny efekt vysokej iónovej sily počas izolácie srdcových mikrozómov je reverzibilný. S ohľadom na proteín-lipidové interakcie, budeme skúmať, ako náboj lipidov modifikuje komunikáciu medzi kanálmi. V ďalšom sa sústredíme na detailnejší popis efektu luminálneho Ca2+ na funkčnú kooperativitu medzi RyR kanálmi. Samostatne preskúmame vplyv toku Ca2+ cez kanál a väzby Ca2+ na luminálnej strane RyR kanála. Potom sa pokúsime zaznamenať prúd cez kooperatívne vrátkujúce RyR kanály pri fyziologických podmienkach vzhľadom na luminálny Ca2+. Navrhneme experimentálne podmienky, pri ktorých bude možné zaznamenať malé prúdy Ca2+ z lumenu do cytosolu v prítomnosti 1 mM luminálneho Ca2+. Nepoužijeme zmesi Ca2+ s inými iónom ako prenášačov náboja, aby sme sa vyhli potenciálnemu kompetičnému efektu iónov na luminálnej strane kanála alebo vo vnútri póru kanála.
Kľúčové slová spriahnuté vrátkovanie, ryanodínový receptor, konformačná zmena, planárna lipidová membrána
Trvanie projektu: január 2011 – december 2013
Publikácie: Tencerová B, Zahradníková A, Gaburjáková J, and Gaburjáková M (2012): Luminal Ca2+ controls activation of the cardiac ryanodine receptor by ATP. J Gen Physiol 140:93-108.
Gaburjakova M, Bal NC, Gaburjakova J, Periasamy M (2013): Functional interaction between calsequestrin and ryanodine receptor in the heart. Cell Mol Life Sci 70: 2935-2945.
Gaburjakova J, Gaburjakova M (2014): Coupled gating modifies the regulation of cardiac ryanodine receptors by luminal Ca2+. Biochim Biophys Acta – Biomembranes 1838:867-873.