prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Životopis
Zoznam publikácií

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedúca vedecká pracovníčka

Kvalifikácia:

1983 RNDr., jadrová fyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
1989 CSc., biofyzika, Centrum fyziologických vied SAV, Bratislava, Slovensko (školiteľ: RNDr. Juraj Poledna, DrSc.)
2004 DrSc., fyziológia živočíchov, SAV, Bratislava, Slovenská republika
2011 Doc., fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
2018 Prof., fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Zručnosti:

patch clamp metodika, bunkové kultúry, štruktúra a funkcia iónových kanálov, excitabilita neurónov, signalizačné dráhy

Granty:

Medzinárodné/zahraničné granty:

DAAD/SAV
Novel interaction partners of the Cav2.2 channel  (2016 –2017)
vedúca projektu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV-19-0435
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo (2020 – 2024)
vedúca projektu
APVV-15-0388
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu  (2016 – 2020)
vedúca projektu

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

VEGA 2/0081/22
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom (2022 – 2025)
vedúca projektu
VEGA 2/0107/16
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov (2016 – 2018)
vedúca projektu